Rada Izby Komorniczej dokonuje podziału czynności między swoich członków, powierzając im następujące zadania:

 

Małgorzata Wolny – Przewodnicząca Rady

 • Zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom  Rady Izby,
 • Reprezentowanie Rady Izby na zewnątrz,
 • Sprawowanie nadzoru zwierzchniego nad wykonywaniem uchwał i innych zadań leżących w kompetencji Rady Izby
 • Współdziałanie w imieniu Izby z Krajową Radą Komorniczą, prezesami sądów okręgowych, prezesem właściwego sądu apelacyjnego oraz innymi organami i instytucjami,
 • Bieżące zarządzanie majątkiem Izby,
 • Koordynowanie prac Rady , zlecanie  zadań, proponowanie  zmian w podziale czynności członków Rady Izby

Wiceprzewodniczący Rady – Jarosław Gardocki

 • Nadzór nad sekretariatem Rady Izby
 • Organizowanie posiedzeń Rady Izby
 • Przygotowywanie propozycji porządku obrad na posiedzenie Rady Izby
 • nadzorowanie poprawności i sposobu sporządzania protokołów z posiedzeń Rady Izby, przygotowanie w porozumieniu z sekretariatem projektów uchwał na posiedzenia, bieżące kontrolowanie wykonania uchwał i innych decyzji podejmowanych na przez Radę Izby
 • Nadzorowanie poprawności rejestru uchwał

Sekretarz – Tomasz Drozda

 • Protokołowanie posiedzeń Rady

Skarbnik Rady – Stanisław Kocemba

Zespół I w składzie Stanisław Kocemba, Marek Trocki, Adam Szymański.

Koordynator – Stanisław Kocemba.

 • Przygotowanie projektu budżetu Rady Izby,
 • Opracowywanie analiz i sprawozdań z wykonania budżetu,
 • Inicjowanie i sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad treścią i sposobem podejmowania uchwał o wydatkowaniu środków pieniężnych przez Radę Izby,
 • Nadzorowanie księgowości, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej Rady Izby,
 • Nadzorowanie terminowości i wysokości wpłacania składek na samorząd komorniczy,
 • Przygotowanie i przedstawianie na posiedzeniu Rady Izby rocznych sprawozdań z wykonania budżetu i zamknięcia okresu rozrachunkowego,
 • Sprawowanie pieczy nad środkami finansowymi będącymi w posiadaniu Rady Izby.

 

Zespół II w składzie: Jarosław Gardocki, Hanna Gadomska.

Koordynator – Jarosław Gardocki.

 • Organizowanie szkolenia aplikantów, organizacja zajęć,
 • Przekazywanie Komisji Egzaminacyjnej listy osób kończących aplikację komorniczą,
 • Wykonywanie czynności nadzoru nad obsługą techniczną i administracyjną komisji egzaminacyjnej,
 • Nadzorowanie poprawności prowadzenie rejestrów komorników, asesorów i aplikantów komorniczych oraz rejestru kancelarii i ich siedzib w obrębie izby komorniczej.
 • Przedstawianie opinii w sprawie zatrudniania asesorów, oraz w uzasadnionych przypadkach ustalanie kryteriów wskazywanie komorników mających obowiązek zatrudnienia asesora

 

Zespól III w składzie: Magdalena Różnowicz, Hanna Gadomska, Jarosław Gardocki.

Koordynator składu – Magdalena Różnowicz.

 • Planowanie, zlecanie, analiza protokołów wizytacji i zarządzeń powizytacyjnych, nadzór nad ich wykonaniem oraz przygotowywanie projektów wniosków dyscyplinarnych,
 • Przekazywanie KRK oraz właściwym prezesom sądów okręgowych odpisy protokołów wizytacji i poleceń powizytacyjnych oraz sprawozdań zbiorczych kancelarii,
 • Analizowanie poleceń i wniosków z wizytacji pod kątem przygotowania materiału do obowiązkowego i stałego szkolenia komorników,

 

Zespół IV w składzie: Adam Szymański, Małgorzata Wolny, Robert Roszczyniała, Tomasz Drozda.

Koordynator składu – Adam Szymański.

 • Organizowanie doskonalenia zawodowego komorników, organizacja szkoleń komorników asesorów i aplikantów,
 • Organizowanie walnych zgromadzeń, czuwanie nad realizacją ich uchwał,
 • Nadzór nad przekazywaniem KRK protokołów i uchwał walnych zgromadzeń Izby komorniczej,
 • Nadzorowanie spraw związanych z ustanawianiem zastępców komorników, przygotowywanie opinii w sprawie zmiany zastępcy. Do wizytacji
 • Działania integracyjne członków Izby,
 • Koordynowanie zadań Rady w zakresie wizerunku – witryny elektronicznej, mediów społecznościowych, wizytacji oraz rozpoznawania skarg

 

Zespół V w składzie: Marek Trocki, Stanisław Kocemba, Robert Roszczyniała.

Koordynator składu – Marek Trocki.

 • Opiniowanie i przedstawianie skarg na czynności komorników, asesorów i aplikantów komorniczych. Przygotowywanie odpowiedzi, propozycje uchwał,
 • Nadzór nad wykonywaniem kar orzeczonych wobec komorników asesorów i aplikantów komorniczych,
 • Nadzór nad przestrzeganiem przez komorników i asesorów komorniczych powagi i godności zawodu,
 • Wydawanie opinii w sprawie zawieszenia oraz skreślenia z rejestru asesorów oraz aplikantów.
 • Przygotowywanie opinii w sprawie powoływania i odwoływania komorników i asesorów komorniczych,