Rada Izby Komorniczej dokonuje podziału czynności między swoich członków, powierzając im następujące zadania:

 

Przewodnicząca Rady – Małgorzata Wolny

 • Zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom  Rady Izby,
 • Reprezentowanie Rady Izby na zewnątrz,
 • Sprawowanie nadzoru zwierzchniego nad wykonywaniem uchwał i innych zadań leżących w kompetencji Rady Izby,
 • Współdziałanie w imieniu Izby z Krajową Radą Komorniczą, prezesami sądów okręgowych, prezesem właściwego sądu apelacyjnego oraz innymi organami i instytucjami,
 • Bieżące zarządzanie majątkiem Izby,
 • Koordynowanie prac Rady, zlecanie zadań, proponowanie  zmian w podziale czynności członków Rady Izby.

 

Wiceprzewodnicząca Rady – Izabela Podgórska-Wójtowicz

 • Nadzór nad sekretariatem Rady Izby,
 • Organizowanie posiedzeń Rady Izby,
 • Przygotowywanie porządku obrad na posiedzenie Rady Izby,
 • Nadzorowanie poprawności i sposobu sporządzania protokołów z posiedzeń Rady Izby, bieżące kontrolowanie wykonania uchwał i innych decyzji podejmowanych przez Radę Izby,
 • Nadzorowanie poprawności rejestru uchwał,
 • Organizowanie Walnych Zgromadzeń, czuwanie nad realizacją ich uchwał,
 • Nadzór nad przekazywaniem KRK protokołów i uchwał Walnych Zgromadzeń Izby Komorniczej.

 

Sekretarz – Aleksander Nowak

 • Protokołowanie posiedzeń Rady,
 • Przygotowanie treści uchwał.

 

Skarbnik Rady – Adam Szymański

Rzecznik prasowy Izby – Adam Szymański

 

Zespół I ds. finansowych w składzie: Adam Szymański, Krystian Pstrong

Koordynator – Adam Szymański

 • Przygotowanie projektu budżetu Rady Izby,
 • Opracowywanie analiz i sprawozdań z wykonania budżetu,
 • Inicjowanie i sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad treścią i sposobem podejmowania uchwał o wydatkowaniu środków pieniężnych przez Radę Izby,
 • Nadzorowanie księgowości, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej Rady Izby,
 • Nadzorowanie terminowości i wysokości wpłacania składek na samorząd komorniczy,
 • Przygotowanie i przedstawianie na posiedzeniu Rady Izby rocznych sprawozdań z wykonania budżetu i zamknięcia okresu rozrachunkowego,
 • Sprawowanie pieczy nad środkami finansowymi będącymi w posiadaniu Rady Izby.

 

Zespół II ds. aplikacji i asesorów komorniczych w składzie: Krzysztof Pluta, Aleksander Nowak

Koordynator – Krzysztof Pluta

 • Organizowanie szkolenia aplikantów,
 • Przekazywanie Komisji Egzaminacyjnej listy osób kończących aplikację komorniczą,
 • Wykonywanie czynności nadzoru nad obsługą techniczną i administracyjną komisji egzaminacyjnej,
 • Nadzorowanie poprawności prowadzenia rejestrów komorników, asesorów i aplikantów komorniczych oraz rejestru kancelarii i ich siedzib w obrębie izby komorniczej,
 • Przedstawianie opinii w sprawie zatrudniania asesorów oraz w uzasadnionych przypadkach ustalanie kryteriów wskazywania komorników mających obowiązek zatrudnienia asesora,
 • Wydawanie opinii w sprawie zawieszenia oraz skreślenia z rejestru aplikantów.

 

Zespól III ds. wizytacji w składzie: Magdalena Różnowicz, Izabela Podgórska-Wójtowicz

Koordynator – Magdalena Różnowicz

 • Planowanie, zlecanie, analizowanie protokołów wizytacji i zarządzeń powizytacyjnych, nadzór nad ich wykonaniem,
 • Przekazywanie KRK oraz właściwym prezesom sądów okręgowych odpisów protokołów wizytacji i poleceń powizytacyjnych oraz sprawozdań zbiorczych kancelarii,
 • Przygotowywanie materiału do obowiązkowego i stałego szkolenia komorników na podstawie analizy poleceń i wniosków z wizytacji.

 

Zespół IV ds. szkoleń i integracji w składzie: Krystian Pstrong, Izabela Podgórska-Wójtowicz, Małgorzata Wolny, Małgorzata Kowalska

Koordynator – Krystian Pstrong

 • Organizowanie doskonalenia zawodowego komorników, organizacja szkoleń komorników i asesorów,
 • Działania integracyjne członków Izby.

 

Zespół V ds. skarg w składzie: Marek Trocki, Krzysztof Pluta, Małgorzata Kowalska

Koordynator  – Marek Trocki

 • Przedstawianie i opiniowanie skarg na czynności komorników, asesorów i aplikantów komorniczych,
 • Nadzór nad wykonywaniem kar orzeczonych wobec komorników asesorów i aplikantów komorniczych,
 • Nadzór nad przestrzeganiem przez komorników i asesorów komorniczych powagi i godności zawodu,
 • Wydawanie opinii w sprawie zawieszenia oraz skreślenia z rejestru asesorów,
 • Przygotowywanie opinii w sprawie powoływania i odwoływania komorników i asesorów komorniczych,
 • Przygotowywanie projektów wniosków dyscyplinarnych.

 

Zespół VI ds. zastępstw w składzie: Izabela Podgórska-Wójtowicz, Magdalena Różnowicz

Koordynator – Izabela Podgórska-Wójtowicz

 • Wskazywanie kandydatów na zastępcę oraz wizytatora nadzorującego przejęcie kancelarii,
 • Nadzorowanie spraw związanych z ustanawianiem zastępców komorników, przygotowywanie opinii w sprawie zmiany zastępcy.

 

Zespół VII ds. medialnych w składzie: Adam Szymański, Aleksander Nowak, Krystian Pstrong

Koordynator – Adam Szymański

 • Prowadzenie profilu izby w mediach społecznościowych,
 • Nadzór nad treściami publikowanymi na stronie internetowej izby,
 • Współpraca z organizacjami studenckimi.