Aplikacja Komornicza trwa dwa lata i rozpoczyna się 1 stycznia każdego roku.

Aplikantem komorniczym może zostać ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
3) posiada nieposzlakowaną opinię;
4) nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
5) nie jest podejrzany o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
6) ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
7) jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków komornika;
8) uzyskał pozytywną ocenę z egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą;

Aplikacja komornicza jest odpłatna. Koszty szkolenia aplikantów komorniczych pokrywane są z wnoszonych przez nich opłat.