Regulamin działania Rady Izby Komorniczej w Gdańsku

Na podstawie art. 202 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
(Dz. U. z 2018r. poz.771 z poźn. zm), stanowi się co następuje:

 Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1.

Regulamin działania rady izby komorniczej w Gdańsku , zwany dalej regulaminem, określa zasady organizacji i funkcjonowania rady izby komorniczej, zwanej dalej „Radą” ze szczególnym uwzględnieniem zasad podejmowania uchwał, a także zasady reprezentacji Rady i podziału czynności pomiędzy jej członków.

§ 2.

Rada reprezentuje izbę komorniczą.

§ 3.

Rada w zakresie swojej działalności jest związana przepisami prawa oraz uchwałami Walnego

Zgromadzenia Izby Komorniczej.

§ 4.

 1. W skład Rady wchodzą: przewodniczący i wiceprzewodniczący (wybierani przez Walne Zgromadzenie Izby Komorniczej) oraz członkowie (wybierani przez Walne Zgromadzenie Izby Komorniczej).
 2. Rada na posiedzeniu dokonuje podziału czynności między swoich członków.
 3. Rada może na wniosek przewodniczącego wprowadzać na bieżąco zmiany do podziału czynności pomiędzy członków Rady.

§ 5.

 1. Obsługę administracyjną i biurową Rady prowadzi Biuro Rady.
 2. Pracę Biura Rady nadzoruje przewodniczący Rady.
 3. Przewodniczący Rady zatrudnia pracowników oraz określa zakres ich działań i obowiązków.

 Rozdział II

Zadania i kompetencje Rady

§ 6.

Do zakresu działania Rady należy w szczególności:

1) wyrażanie opinii w sprawie powoływania i odwoływania komorników i asesorów;

2) nadzór nad przestrzeganiem przez komorników i asesorów powagi i godności zawodu;

3) zlecanie komornikom wizytatorom dokonania wizytacji określonej kancelarii;

4) organizowanie doskonalenia zawodowego komorników i asesorów;

5) organizowanie szkolenia aplikantów;

6) zarząd majątkiem izby komorniczej;

7) zwoływanie walnych zgromadzeń izby komorniczej oraz wykonywanie uchwał tych zgromadzeń;

8) prowadzenie listy aplikantów komorniczych;

9) prowadzenie rejestrów komorników i asesorów oraz rejestru kancelarii i ich siedzib w obrębie danej izby komorniczej oraz zamieszczanie ich na stronie internetowej izby komorniczej;

10) wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa i wynikających
z podjętych uchwał i odrębnych przepisów.

11) przedstawianie corocznie Krajowej Radzie Komorniczej informacje o liście i rejestrach,
o których mowa w pkt 8 i 9.

Rozdział III

Posiedzenia Rady

§ 7.

1.Rada rozpatruje sprawy i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach, chyba że regulamin

stanowi inaczej.

 1. Posiedzenia Rady odbywają się w jej siedzibie.
 2. Przewodniczący może zarządzić odbycie posiedzenia w innym miejscu, zawiadamiając o tym

wszystkich członków Rady co najmniej na 7 dni przed jego terminem.

 1. W szczególnych przypadkach posiedzenie może odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy członkowie Rady oraz żaden z członków nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 8.

 1. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, a w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący.
 2. Posiedzenia są zwoływane w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 3. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady zawiadamiając o ich terminie i porządku obrad jej

członków co najmniej na 3 dni przez terminem posiedzenia.

 1. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3, następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. W sprawach pilnych przewodniczący może zwołać nadzwyczajne posiedzenie Rady zawiadamiając jej członków o terminie i porządku obrad co najmniej na dzień przez terminem posiedzenia.

§ 9.

 1. Posiedzeniom Rady przewodniczy przewodniczący. Zadaniem przewodniczącego jest prowadzenie posiedzeń oraz czuwanie nad realizacją ustalonego porządku obrad.
 2. Każdy członek Rady może złożyć wniosek o zmianę porządku obrad w tym o jego uzupełnienie  poprzez  włączenie do niego  określonych nowych punktów. Wniosek  o  zmianę porządku obrad podlega przegłosowaniu w trybie właściwym dla podjęcia uchwały Rady.
 3. Przewodniczący może wyznaczyć do przewodniczenia posiedzeniu wiceprzewodniczącego.

4.Wiceprzewodniczący Rady wykonuje zadania przewodniczącego w przypadku jego nieobecności.

§ 10.

 1. Udział członków Rady w posiedzeniach jest obowiązkowy.
 2. Członek Rady, który nie był obecny na posiedzeniu Rady ma obowiązek usprawiedliwić swoją

 nieobecność.

 1. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć delegaci Izby do Krajowej Rady Komorniczej
  oraz inne zaproszone osoby.

§ 11.

 1. Z przebiegu posiedzeń Rady sporządzany jest protokół, który jest zatwierdzany przez Radę Izby najpóźniej na kolejnym posiedzeniu.
 2. Protokół podpisuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący oraz sekretarz.

Rozdział IV

Podejmowanie uchwał

§ 12.

 1. Rada podejmuje swoje rozstrzygnięcia w formie uchwał.
 2. Uchwały Rady są wykonywane przez przewodniczącego Rady lub wyznaczonych członków.
 3. W treści uchwały Rada może określić:

– osobę odpowiedzialną za jej wykonanie;

– termin i sposób złożenia Radzie sprawozdania z wykonania uchwały.

 1. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Rada składa w formie uchwały.
 2. Uchwały podjęte przez Radę podpisują wszyscy członkowie Rady obecni przy jej podjęciu.
  6. Rada przekazuje Ministrowi Sprawiedliwości odpisy podejmowanych uchwał i protokołów walnego zgromadzenia izby komorniczej, a także odpisy własnych uchwał i protokołów oraz sprawozdanie roczne wraz z bilansem, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, podjęcia lub sporządzenia.
 3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 6, nie dotyczy uchwał o charakterze personalnym, chyba że

obowiązek ich przekazania Ministrowi Sprawiedliwości wynika z przepisów ustawy.

§ 13.

 1. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności połowy ustawowego

składu Rady w głosowaniu jawnym, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

 1. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego, a w razie jego nieobecności

wiceprzewodniczącego obrad.

§ 14.

Rejestr uchwał Rady prowadzi Biuro Rady.

Rozdział V

Zakres czynności Przewodniczącego i członków Rady

§ 15.

 1. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady i reprezentuje Radę na zewnątrz.
 2. Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Rady,

2) przewodniczenie jej obradom,

3) wykonywanie uchwał Rady,

4) współdziałanie w imieniu Rady z Krajową Radą Komorniczą, prezesami sądów, radami izb

komorniczych oraz innymi organami i instytucjami.

5) nadzór nad pracą Biura Rady.

§ 16.

Wiceprzewodniczący Rady wykonuje zlecone przez przewodniczącego zadania o których mowa w § 15 niniejszego Regulaminu.

§ 17.

 1. Do zadań sekretarza Rady należy:

1) przygotowywanie we współpracy z przewodniczącym i członkami Rady propozycji porządku

obrad na posiedzenia Rady,

2) nadzorowanie poprawności i sposobu sporządzania protokołów z posiedzeń Rady,

3) redagowanie projektów uchwał,

4) organizowanie posiedzeń Rady,

5) nadzorowanie poprawności prowadzenia rejestru uchwał.

 1. Do zakresu działania sekretarza Rada może przekazać inne niż określone w ust.1 zadania nie

zastrzeżone przepisami do kompetencji przewodniczącego i innych członków Rady.

§ 18.

 1. Do zadań skarbnika Rady należy:

1) przygotowanie projektu budżetu Rady;

2) opracowywanie analiz i sprawozdań z wykonania budżetu;

3) inicjowanie i sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad treścią i sposobem podejmowania

uchwał o wydatkowaniu środków pieniężnych przez Radę;

4) nadzorowanie księgowości, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej Rady;

5) nadzorowanie terminowości i wysokości wpłacania składek na samorząd komorniczy;

6) przygotowanie i przedstawianie na posiedzeniu Rady rocznych sprawozdań z wykonania

budżetu i zamknięcia okresu rozrachunkowego;

7) sprawowanie pieczy nad środkami finansowymi będącymi w posiadaniu Rady;

8) współpraca ze skarbnikiem Krajowej Rady Komorniczej.

 1. Do zakresu działania skarbnika Rada może przekazać inne niż określone w ust.1 zadania nie

zastrzeżone przepisami do kompetencji przewodniczącego i innych członków Rady.

Rozdział VI

Zarządzanie majątkiem

§ 19.

 1. Zarząd majątkiem Izby sprawuje Rada.
 2. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Rada wyraża w formie uchwały.

§ 20.

 1. Rada corocznie przygotowuje projekt budżetu, w którym określa przewidywane dochody i

wydatki, który jest uchwalany przez Walne Zgromadzenie.

 1. Na corocznym Walnym Zgromadzeniu Rada przekazuje informacje o wykonaniu budżetu.
 2. Bezpośredni nadzór nad wykonaniem budżetu sprawuje skarbnik.

§ 21.

 1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych upoważniony jest przewodniczący Rady działający na podstawie uchwały Rady dotyczącej sprawy będącej przedmiotem oświadczenia woli lub inny członek rady wyznaczony w treści uchwały.
 2. W zakresie wydatków o wartości jednostkowej nie przekraczającej kwoty 10.000,00 zł.
  (słownie dziesięć tysięcy złotych), decyzje podejmuje samodzielnie przewodniczący
  lub upoważniona przez niego osoba.

§ 22.

 1. Rada może przyznać ryczałt przewodniczącemu rady, wiceprzewodniczącemu rady
  w wysokości ustalonej uchwałą Rady.
 2. Członkowie Rady, przewodniczący komisji rewizyjnej, rzecznik prasowy, a także zaproszeni
  na posiedzenie Rady członkowie Krajowej Rady Komorniczej mogą otrzymać ryczałt za udział
  w posiedzeniach, którego wysokość ustala Rada w formie uchwały oraz zwrot wydatków związanych z pełnieniem funkcji, a w szczególności zwrot kosztów podróży.

Rozdział VII

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 23.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2020