Ogłoszenie o egzaminie konkursowym na aplikację komorniczą

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 29c ust. 1 oraz art. 29d ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą na dzień 28 września 2013 r. (sobota) godz. 11.00.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą oraz wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego (Dz. U. Nr 244, poz. 1801), należy złożyć w siedzibie właściwej komisji egzaminacyjnej, które mieszczą się w siedzibach rad izb komorniczych w:

 1. Gdańsku, Al. Niepodległości 703A, kod 81-853 Sopot, obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Gdańsku oraz w Szczecinie,
 2. Krakowie, ul. Francesco Nullo 8/3, kod 31-543, obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Krakowie, w Katowicach oraz w Rzeszowie,
 3. Poznaniu, ul. Głęboka 4, kod 61-553, obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Poznaniu oraz we Wrocławiu,
 4. Warszawie, Al. Jerozolimskie 133/62, kod 02-304, obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Warszawie, w Łodzi, w Lublinie oraz w Białymstoku.

 

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą upływa w dniu 9 sierpnia 2013 r.

Opłata egzaminacyjna wynosi 800,00 zł (słownie osiemset złotych, zero groszy).

Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000z dopiskiem: „opłata za egzamin konkursowy na aplikację komorniczą”.

 

Do zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą należy załączyć:

 1. dwa odpisy wypełnionych formularzy zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą (razem trzy: zgłoszenie + dwa odpisy)
 2. odpis aktu urodzenia,
 3. życiorys (napisany własnoręcznie)
 4. zaświadczenie o stanie zdrowia na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) – o zdolności do pełnienia obowiązków komornika sądowego,
 5. dokumenty potwierdzające ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
 6. zaświadczenie o niekaralności,
 7. potwierdzenie uiszczenia opłaty egzaminacyjnej,
 8. dwa zdjęcia (podpisane z tyłu)