Komisja Egzaminacyjna ds. przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego z siedzibą w Gdańsku na podstawie art. 112 w związku z art. 72 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. /Dz. U. z 2018, poz. 771/ zawiadamia, że egzamin komorniczy odbędzie się w dniach 07 marca 2019 r. oraz 8 marca 2019 r. o godzinie 10.00 w Hotelu Haffner znajdującym się przy ul. J. J. Haffnera 59, 81-715 Sopot.

Stosownie do treści 22a ust. 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 września 2013 r. w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego (Dz. U. z 2016 r. poz. 82), § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego (Dz. U. z 2016 r. poz. 112) oraz § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego (Dz. U. z 2016 r. poz. 116), zdający są uprawnieni do dokonania wyboru sposobu rozwiązywania zadań w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

Pisemna informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań winna zostać złożona przewodniczącemu właściwej komisji nie później niż 21 przed wyznaczonym terminem egzaminu tj. do dnia 14 lutego 2019. W takim przypadku zdający składa także pisemne oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem tego sprzętu, zawierające deklarację, że znane są mu zagrożenia, o których mowa w § 22a ust. 8 i 9 ww. Rozporządzenia. Niezłożenie tego oświadczenia oznacza wybór wyłącznie odręcznego sposobu opracowania zadań pisemnych z egzaminu komorniczego. Wzory oświadczeń stanowią załącznik do niniejszej informacji.

Zgodnie z § 22a ust. 8 i 9 Rozporządzenia zdający ponosi ryzyko, wynikające z użycia własnego sprzętu komputerowego i zainstalowanego na nim oprogramowania, wiążące się z brakiem możliwości opracowania zadań pisemnych w trakcie egzaminu komorniczego. W takim przypadku zdający może przystąpić do opracowania zadania pisemnego odręcznie, jednakże czas trwania danej części egzaminu komorniczego nie zostaje przedłużony. W przypadku wystąpienia w trakcie trwania egzaminu komorniczego jakichkolwiek okoliczności uniemożliwiających korzystanie z własnego sprzętu komputerowego zdający opracowuje zadanie pisemne odręcznie, jednakże i w takim przypadku czas trwania tej części egzaminu komorniczego nie zostaje przedłużony.

Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce „Egzaminy Prawnicze/Zawodowe Egzaminy Prawnicze” zostały opublikowane pod adresem: https://www.ms.gov.pl/pl/egzaminy-prawnicze/zawodowe-egzaminy-prawnicze/aplikacja-do-zdawania-egzaminow-prawniczych/news,14510,egzaminy-komorniczy-adwokacki-i-radcowski-w.html , dane dotyczące wymagań technicznych, jakie powinien spełniać komputer zdającego do poprawnego działania aplikacji egzaminacyjnej oraz wersja demonstracyjna tej aplikacji wraz z instrukcją obsługi.

Prawidłowe przygotowanie sprzętu komputerowego jest obowiązkiem osób, które zdeklarowały taką formę opracowywania zadań. W przypadku wątpliwości czy sprzęt komputerowy spełnia konieczne wymagania techniczne zdający powinni skorzystać z pomocy informatyka. Dotychczasowa praktyka ujawniła, że główną przyczyną nieprawidłowego działania aplikacji było nieodinstalowanie programów antywirusowych oraz niewyłączenie programów działających w tle, które podejmowały automatyczną próbę dostępu do internetu.

Wersja testowa pobrana ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości nie będzie mogła być używana w trakcie egzaminu, przed egzaminem należy ją odinstalować. Podczas egzaminu zdający korzystają bowiem z wersji finalnej, która będzie zainstalowana na pendrive udostępnionym przez Komisję Egzaminacyjną.

W przypadku opracowania części zadania w formie odręcznej zdający ponosi także ryzyko właściwego skompilowania tej części z pozostałą sporządzoną w formie wydruku komputerowego.

Stosownie do § 21 ust. 3 -7 ww. rozporządzenia, szczególne uprawnienia przysługują zdającej karmiącej dziecko (dzieci) piersią. Zdająca taka ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w czasie trwania każdego dnia egzaminu komorniczego, natomiast zdająca karmiąca więcej niż jedno dziecko w czasie trwania każdego dnia egzaminu ma prawo do dwóch przerw po 45 minut każda. Przerwy te na wniosek zdającej mogą być udzielane łącznie. Wykorzystane przez zdającą przerwy na karmienie nie podlegają wliczeniu do czasu trwania danego dnia egzaminu komorniczego. Wniosek o przyznanie tego uprawnienia powinien być złożony wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu komorniczego. Uprawnienia te jednak przysługują także zdającej, u której poród nastąpi już po złożeniu wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego, jeżeli najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem egzaminu zdająca złoży wniosek o przyznanie tego uprawnienia oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzajcie fakt karmienia dziecka piersią. W przypadku spełnienia wymagań Przewodniczący komisji egzaminacyjnej przekaże niezwłocznie informację potwierdzającą uprawnienie.

Na egzamin należy zgłosić się w miejscu wskazanym wyżej, o godzinie: 09.15 z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.

Jednocześnie Komisja Egzaminacyjna informuje, że stosownie do art. 31c ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1277 ze zm.) w trakcie egzaminu zdający może korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz z orzecznictwa (wszystkie te materiały pomocnicze w formie papierowej zdający muszą zapewnić sobie we własnym zakresie, z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.).Jednakże w czasie egzaminu zdający nie może posiadać przy sobie żadnych innych niedozwolonych materiałów pomocniczych jak też przedmiotów lub urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji (np. telefonu komórkowego, laptopa, palmtopa, i-poda, itp.),z zastrzeżeniem, że zakaz ten nie dotyczy urządzenia komputerowego, przygotowanego zgodnie z wymogami egzaminu przez osoby, które zadeklarowały użycie sprzętu komputerowego. W trakcie egzaminu korzystający z własnego urządzenia komputerowego nie będzie miał dostępu do programów zainstalowanych na tym sprzęcie. Pendrive z programem przygotowanym do opracowania zadania blokuje bowiem dostęp do programów zainstalowanych na własnym urządzeniu komputerowym i odnotowuje próbę przełączenia. Osobę, która zgłosi się na egzamin z niedozwolonymi urządzeniami obciąża obowiązek ich zdeponowania poza miejscem zdawania egzaminu. Osoba taka ponosi też ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia urządzenia.

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej wykluczy z egzaminu komorniczego osobę, która będzie korzystać z niedozwolonej pomocy, posługiwać się materiałami innymi niż te, o których mowa w art. 31c ust. 2 ustawy, pomagać pozostałym uczestnikom egzaminu lub w inny sposób zakłócać przebieg egzaminu albo posiadać przy sobie urządzenia służące do przekazu lub odbioru informacji.

Ponadto Komisja Egzaminacyjna wzywa do wskazania ewentualnej zmiany miejsca zamieszkania pod rygorem kierowania korespondencji pod adres podany we wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego w 2019 roku.

Wskazane jest również, podanie informacji o zmianie adresów mailowych udostępnionych Komisji Egzaminacyjnej.

Załączniki do pobrania:

Informacja o wyborze rozwiązywania zadań

Oświadczenie o akceptacji warunków